Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

30.05.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko


Sprzątaczka
w Wydziale Administracyjnym

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
 


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce pracy: Urząd Statystyczny w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca na stanowisku robotniczym z przewagą wysiłku fizycznego o charakterze lekkim (zamiatanie, mycie, konserwacja podłóg, odkurzanie pomieszczeń pracy, mebli, wyposażenia biur oraz ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, mycie okien, wynoszenie śmieci, utrzymanie czystości w budynku, wynoszenie śmieci do kontenera poza budynkiem); sporadycznie, kilka razy w ciągu zmiany roboczej, wykonywane są ręczne prace transportowe z wykorzystaniem lekkich wózków jezdnych; waga ręcznie przenoszonych ładunków nie przekracza 10 kg; praca wykonywana samodzielnie, wymaga sprawności obu rąk, chodzenia, schylania się; sporadyczne praca wykonywana na wysokości do 3 m (mycie okien).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

 • utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach w szczególności:
 • zamiatanie i odkurzanie przydzielonej powierzchni,
 • opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
 • odkurzanie i mycie mebli, parapetów, drzwi oraz innych sprzętów i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach,
 • mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
 • dbanie o jakość oraz terminowość realizacji zadań.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie podstawowe,
 • odporność na stres,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i terminowość.


Wymagane dokumenty:


Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 17 czerwca 2019 r.
 • decyduje: wpływ oferty do urzędu

   

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 2/AD/2019

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu mający siedzibę w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych .


Inne informacje:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne warunki pracy,
 • proponowane wynagrodzenie brutto 2250 zł,
 • kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań,
 • list motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego,
 • oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27 98 291 (Wydział Administracyjny), 61 27 98 263 (Wydział Kadr i Szkolenia).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Zofia Skibicka (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 30.05.2019 13:08
Aktualizacja informacji: 01.06.2022 10:49
Sprawdź historię zmian
Do góry