Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

03.04.2024

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie nr  2/AN/WBA/2024 z dnia 03.04.2024 r. – do 17.04.2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko


ANKIETER
w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 Miejsce pracy:

 • praca w terenie na obszarze woj. wielkopolskiego w szczególności miasta Poznań i powiatu poznańskiego

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca w terenie z przewagą wysiłku umysłowego o charakterze lekkim; wykonywana poza siedzibą pracodawcy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy i sanitarnego (prace ankieterskie, wywiady
z respondentami, zbieranie danych statystycznych i sprawozdawczych); przemieszczanie się, w tym środkami komunikacji; obsługa mobilnych urządzeń przetwarzania danych typu laptop, tablet, smartfon; sporadycznie możliwa praca biurowa w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą (praca biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, opracowywanie dokumentów, analiza i wprowadzanie danych do komputera); praca wykonywana samodzielnie; wymagająca chodzenia, częstych wyjazdów w teren, szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku; obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie; praca wymagająca kontaktu z nieznajomymi osobami (respondentami) w trakcie prowadzenia badań statystycznych; możliwe obciążenia psychospołeczne – stres zawodowy; sporadyczne reprezentowanie Urzędu na zewnątrz - udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejscem pracy w terenie jest obszar województwa wielkopolskiego. Sporadycznie możliwa praca
w biurze lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą; w siedzibie pracodawcy praca na stacjonarnym stanowisku komputerowym w budynku biurowym, w którym zorganizowane są pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze ze strefami ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym budynki pracodawcy są w pełni lub częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiektach o ograniczonej dostępności technicznej, zapewniona jest pomoc ze strony pracowników.

Zakres zadań:

 • realizacja badań ankietowych w gospodarstwach domowych i rolnych techniką bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet) lub kwestionariuszy papierowych, zgodnie z organizacją badań,
 • komputerowa rejestracja kwestionariuszy papierowych,
 • analiza i kontrola zebranych danych,
 • dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz terminowa realizacja zadań.

 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i terminowość,

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,  
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,    
 • oświadczenia (obowiązujący wzór na końcu ogłoszenia).

Możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • stabilne warunki pracy,
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • pieniężne świadczenia świąteczne dla pracowników.

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto nie mniej niż  4242 zł (wynagrodzenie zasadnicze + premia) + dodatek stażowy.

List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27 98 302 (Wydział Badań Ankietowych),                   

61 27 98 263 lub 61 27 98 267 (Wydział Kadr i Szkolenia).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 17 kwietnia 2024 r.
 • aplikuj w formie papierowej
 • decyduje: wpływ oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 2/AN/WBA/2024

Więcej o pracy urzędu na stronie: https://poznan.stat.gov.pl/

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29 – dalej „ Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych .


Urząd Statystyczny w Poznaniu


……………..…………..……………, dnia ………………………………. r.

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

Ja, niżej podpisana/podpisany……………………………………..………………………


 • Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie1,
 • Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych,
 • Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów2,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru na ofertę nr 2/AN/WBA/2024

 


…………….……………………

(własnoręczny podpis)Jeżeli zamieszczasz w dokumentach aplikacyjnych inne dane osobowe niż obejmujące m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


…………….……………………

(własnoręczny podpis)

 

 

 

1W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze jako stanowiska, o które mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie.

2Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Autor informacji: Skibicka Zofia
Publikujący informację: Krzysztof Toboła
Publikacja informacji: 03.04.2024 00:43
Aktualizacja informacji: 02.04.2024 11:51
Sprawdź historię zmian
Do góry