Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk w Ośrodku Badań Rolnictwa

24.05.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk
w Ośrodku Badań Rolnictwa


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Olsztyn
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, praca w terenie.


ZAKRES ZADAŃ

 • zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie  danych statystycznych z zakresu rolnictwa,
 • prowadzenie kontroli logicznej i merytorycznej sprawozdań statystycznych,
 • wstępna weryfikacja poprawności zgromadzonych danych statystycznych,
 • przeprowadzanie wywiadów telefonicznych i wywiadów bezpośrednich w terenie  w ramach realizacji badań ankietowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • ogólna wiedza z zakresu rolnictwa,
 • dobra znajomość MS Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Prawo jazdy kat. B.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 5 czerwca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Olsztynie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Tadeusza Kościuszki 78/82
  10-555 Olsztyn
  z dopiskiem Oferta nr 7/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 5243604.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Mańkowska (Urząd Statystyczny w Olsztynie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 23.05.2018
Publikacja informacji: 24.05.2018 08:00
Aktualizacja informacji: 04.06.2019 11:15
Sprawdź historię zmian
Do góry