Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk w Wydziale Badań Ankietowych

20.08.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


starszy statystyk
w Wydziale Badań Ankietowych


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Olsztyn
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, praca w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizacja i nadzór pracy przyporządkowanych ankieterów w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji badań statystycznych
 • kontrola logiczna i merytoryczna zarejestrowanych danych przez ankieterów, weryfikacja poprawności akceptowanych błędów oraz kontrola poprawności ankiet realizowanych metodą PAPI
 • wstępna analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych
 • systematyczna kontrola rzetelności pracy ankieterów, w tym także w terenie oraz sporządzanie protokołów z przebiegu kontroli


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość zagadnień społeczno-ekonomicznych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Olsztynie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Tadeusza Kościuszki 78/82
  10-555 Olsztyn
  z dopiskiem Oferta nr 8/2018


DANE OSOBOWE-KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie mający siedzibę w Olsztynie (10-555 Olsztyn), ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2018, poz. 1559) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko starszy statystyk ds. realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych, co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2018, poz. 997 z późn. zm ).
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w Urzędzie za prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych: tel. 89 5243649, e-mai: .


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia należy podpisać odręcznie, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Wzory oświadczeń w naborach dostępne są na stronie: https://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 5243604.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dagmara Uścinowicz (Urząd Statystyczny w Olsztynie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 20.08.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 04.06.2019 11:19
Sprawdź historię zmian
Do góry