Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter na terenie powiatu bartoszyckiego oraz miasta Bartoszyce

11.04.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: praca w terenie – Bartoszyce, powiat bartoszycki
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Olsztynie ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Umowa na zastępstwo

 

Główne obowiązki

 • prowadzenie w terenie badań ankietowych wymagających kontaktów z respondentami: odwiedzanie wylosowanych do badania mieszkań, wytypowanych punktów sprzedaży detalicznej i zakładów usługowych
 • przeprowadzanie wywiadów z wylosowanymi do badania respondentami
 • symbolizacja ankiet oraz danych zebranych w czasie wywiadu


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: co najmniej średnie
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność


WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 letni staż pracy
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność
 • mobilność


OFERTY ZAWIERAJĄCE

 • list motywacyjny
 • CV
 • wymagane oświadczenia

należy składać do 23.04.2019 r. elektronicznie na adres:

lub

Urząd Statystyczny w Olsztynie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Tadeusza Kościuszki 78/82
10-555 Olsztyn

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 524 36 31

Oferty muszą zawierać oświadczenia o niekaralności, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego   w Olsztynie  mający siedzibę w Olsztynie (10-555 Olsztyn) przy ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 – dalej „ Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1  Kodeksu pracy oraz innych ustaw w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym   z art. 22Kodeksu pracy  jest niezbędne, by uczestniczyć w naborze. Podanie innych danych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż 3 m-ce od daty rozstrzygnięcia naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dagmara Uścinowicz (Urząd Statystyczny w Olsztynie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 11.04.2019 14:32
Aktualizacja informacji: 20.01.2020 09:24
Sprawdź historię zmian
Do góry