Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Chełmie (nr oferty nr 108356)

15.10.2022

Urząd Statystyczny w Lublinie

20-068 Lublin ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Ogłoszenie nr 108356/ 15.10.2022

Dołącz do nas jako:

Starszy Statystyk

Do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Chełmie

#administracja publiczna #statystyka publiczna

Liczba stanowisk 3

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy

22-100 Chełm pl. Niepodległości 1

Ważne do 28 października 2022 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 3011,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • będzie zbierała, gromadziła i przetwarza dane pierwotne od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych
 • będzie kontrolowała poprawność logiczną i merytoryczna wpływających sprawozdań i ankiet w celu wyeliminowania błędów materiałowych i uzyskania właściwej kompletności badań
 • będzie analizowała i kontrolowała poprawności wyników i kompletność badań statystycznych (tablice kontrolne, tablice wynikowe) w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości.
 • będzie koordynowała proces realizacji badań statystycznych w celu zapewnienia ich zgodności z wytycznymi i harmonogramami.
 • będzie przygotowywała realizację badań poprzez weryfikację kartotek, wysyłkę korespondencji w celu uzyskania jak najlepszej kompletności i jakości danych statystycznych.
 • będzie zbierała poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne dane od respondentów, gromadziła oraz wstępnie przetwarzała je zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych.
 • będzie prowadziła szkolenia, wykłady oraz inne działania edukacyjne przewidziane w planie edukacji statystycznej urzędu w celu popularyzacji wiedzy na temat statystyki publicznej oraz promocji jej zasobów informacyjnych.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna.
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii i rolnictwa
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office)
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe socjologiczne, matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze statystyki
 • myślenie analityczne
 • pozytywna orientacja na klienta/interesanta
 • prawo jazdy kat.B

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Szkolenia
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Miłą atmosferę pracy
 •  

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.


Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (praca zgodnie z harmonogramem)
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową– schody między kondygnacjami,
 • winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
 • Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
 •  Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Metody i techniki naboru:

etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych (MS Word, MS Excel)

etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etap w naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.

 Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B


Aplikuj do 28 października 2022

Aplikuj mailowo na adres: , w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 108356/ 15.10.2022 lub w formie papierowej na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl
platforma ePUAP


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

81 4652019 lub 81 4652050
 

lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81- 465 20 64 e-mail IOD_USLUB@stat.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący informację: Magdalena Rosołowska
Publikacja informacji: 15.10.2022 06:37
Aktualizacja informacji: 25.10.2022 13:17
Sprawdź historię zmian
Do góry