Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy archiwista do spraw: obsługi archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Rejestrów (Ogłoszenie nr 127131)

15.09.2023

Urząd Statystyczny w Lublinie

20-068 Lublin ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Ogłoszenie nr 127131 / 15.09.2023

starszy archiwista

Do spraw: obsługi archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Rejestrów

administracja publiczna  #statystyka publiczna

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy Lublin

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Ważne do 25 września 2023 r.

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

-         Administruje systemem elektronicznego obiegu dokumentów i nadzoruje wykonywanie przez pracowników czynności kancelaryjnych w systemie w celu zapewnienia kompletności i prawidłowości obiegu dokumentacji Urzędu

-        Przyjmuje z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną w formie papierowej i elektronicznej, gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dokumentację w celu archiwizacji dokumentacji Urzędu zgodnie z przepisami

-        Prowadzi szkolenia oraz doradza pracownikom z zakresu stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań z tego zakresu

-        Porządkuje zasób archiwalny Urzędu w celu przekazania do właściwego archiwum państwowego.

-        Prowadzi kontrole w komórkach organizacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania zapisów  instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej

-        Koordynuje i realizuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej po upływie wymaganego okresu przechowywania w celu zapewnienia zgodnego z przepisami brakowania dokumentacji.

-        Udostępnia dokumentację z archiwum zakładowego komórkom organizacyjnym w celu umożliwienia sporządzenia zestawień i zaświadczeń

-        Sporządza sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym w celu dostarczenia niezbędnych informacji właściwemu archiwum państwowemu i jednostce nadrzędnej


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

-         Wykształcenie: wyższe

-         Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w prowadzeniu archiwum zakładowego, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów

-         Szkolenie kancelaryjno-archiwalne I stopnia

-         Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych m.in. klauzulą „poufne” (w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”)

-         Znajomość obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

-         Rzetelność,

-         Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

-         Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

-         Współpraca,

-         Komunikacja pisemna,

-         Komunikacja interpersonalna,

-         Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

-         Znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,

-         Znajomość przepisów dotyczących statystyki publicznej,

-         Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

-         Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

-         Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

-         Znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

-         W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w 2 rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

-         Posiadanie obywatelstwa polskiego

-         Korzystanie z pełni praw publicznych

-         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe w zakresie archiwistyki lub zarządzania dokumentacją


Co oferujemy

-         Ruchomy czas pracy

-         Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

-         Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

-         Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

-         Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

-         Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

-         Stabilną i ciekawą pracę

-         Możliwość rozwoju zawodowego

-         Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

-         Szkolenia

-         Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

-         Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

-         Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego

-         Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

-         Miłą atmosferę pracy

Dostępność

-         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

-         Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

-         Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

-         Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

-         Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

-         Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

-         Wysiłek fizyczny

-         Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego

-         Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo, schody między kondygnacjami

-         Brak wind

-         Toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-         Przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa


Dodatkowe informacje

-         Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

-         Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

-         Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

-         Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

-         Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

-         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

-         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

-         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których

-         wymagamy lub zalecamy.

-         Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

-         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

-         Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

-         Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.

-         Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.

-         W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

-         Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Metody i techniki naboru:

etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,

etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.


Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

-         CV i list motywacyjny

-         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

-         Kopia dokumentu potwierdzającego szkolenie kancelaryjno-archiwalne I stopnia

-         Kopia dokumentu potwierdzająca poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”. W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

-         Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później

-         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

-         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Aplikuj  do: 25 września 2023 r.

Elektronicznie:

-         platforma ePUAP:

-         mailowego na adres: , w temacie wpisz: ogłoszenie nr 127131 / 15.09.2023


w formie papierowej na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

20-068 LublinZapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 4652019 lub 81 4652050

-         Decyduje data wpływu oferty do urzędu

-         Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


-         Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl

-         Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81- 465 20 64 e-mail

-         Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

-         Informacje o odbiorcach danych: oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

-         Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)       prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


-         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1)       art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2)       art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3)       art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


-         Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja informacji: 15.09.2023 06:45
Sprawdź historię zmian
Do góry