Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia

25.08.2021

 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko

Specjalista
do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi
w Wydziale Kadr i Szkolenia


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

 

Wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3000,00 zł brutto


Miejsce wykonywania pracy: Lublin


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Lublinie ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin


Czym będziesz się zajmować

 

Osoba na tym stanowisku:

 

·        prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy, ustala uprawnienia
i obowiązki wynikające z trwania stosunku pracy pracowników Urzędu w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przepisami prawa,

·        prowadzi sprawy z zakresu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na rzecz pracowników Urzędu w celu wypełnienia obowiązków organizacyjno-kadrowych nałożonych na pracodawcę przepisami prawa,

·        prowadzi dokumentację pracowniczą, za wyjątkiem kart (list) wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosków pracowników o wypłatę wynagrodzeń do rąk własnych, a także dokumentacji dot. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracowników Urzędu. Prowadzi bazy danych pracowników w systemie informatycznym w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę oraz tworzenia i utrzymania bazy danych pracowników Urzędu,

·     prowadzi sprawy związane z urlopami pracowniczymi, innymi zwolnieniami od pracy, czasem pracy oraz porządkiem i dyscypliną pracy w celu zapewnienia aktualnej dokumentacji oraz realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

·         współpracuje z Wydziałem Organizacji i Rejestrów w zakresie kontroli rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu w celu weryfikacji danych zarejestrowanych w Ewidencji Czasu Pracy,

·         prowadzi sprawy organizacyjno-kadrowe związane z wyjazdami służbowymi pracowników dla których miejscem pracy jest siedziba Urzędu oraz kierowników Oddziałów w celu udokumentowania poleceń wyjazdów służbowych

·         przygotowuje dane do okresowych sprawozdań z zakresu spraw kadrowych Urzędu w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę,

·         współpracuje z głównym specjalistą Wydziału odpowiedzialnym za proces tworzenia wewnętrznych procedur dot. spraw kadrowych w zakresie tworzenia tych procedur w celu właściwej realizacji polityki kadrowej Urzędu.

 

Kogo poszukujemy

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

·         Wykształcenie: wyższe

·         Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej

·         znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych,

·         znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej

·         znajomość przepisów dot. pracowników urzędów państwowych,

·         znajomość przepisów z zakresu pracowniczych planów kapitałowych,

·         znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

·         znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,

·         dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),

·         rzetelność,

·         organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

·         wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

·         poszukiwanie informacji

·         współpraca,

·         komunikacja interpersonalna,

·         komunikacja pisemna.

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

·         Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, socjologiczne

·         Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej w administracji publicznej

·         przeszkolenie z zakresu kadr i ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, pracowniczych planów kapitałowych, zarządzania zasobami ludzkimi

Co oferujemy

·         Ruchomy czas pracy

·         Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

·         Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

·         Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

·         Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

·         Stabilną i ciekawą pracę

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         Szkolenia

·         Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

·         Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

·         Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego

·         Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

·         Miłą atmosferę pracy

Dostępność

·         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

·         Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

·         Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

·         Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa.

 

Dodatkowe informacje

·         Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

·         Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

·         Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

·         Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

·         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

·         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·         Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

·         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

·         Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

·         Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 

·         Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 

·         W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. 

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 

Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

·         CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu kadr i ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, pracowniczych planów kapitałowych, zarządzania zasobami ludzkimi

 

Aplikuj do: 7 września 2021

Aplikuj mailowo na adres: , w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 83258 / 25.08.2021

Lub w formie papierowej na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

platforma ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 465 20 19 lub 81 465 20 50

lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 07.09.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

·          

o    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl

o    Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81- 465 20 64 e-mail IOD_USLUB@stat.gov.pl

o    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

o    Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

o    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

o    Uprawnienia:

1.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.       prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

o    Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.       art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.       art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.       art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

o    Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

o    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

 

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

 

 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor informacji: Monika Szymczak
Publikujący informację: Magdalena Rosołowska
Publikacja informacji: 25.08.2021 07:00
Aktualizacja informacji: 24.08.2021 12:18
Sprawdź historię zmian
Do góry