Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

17.05.2023

Specjalista

Do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

#administracja publiczna #statystyka publiczna

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy

Lublin
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Ważne do 25 maja 2023 r.

Wynagrodzenie
zasadnicze  około 3495,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Organizuje i nadzoruje przebieg badań przeprowadzanych z udziałem ankieterów statystycznych w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji i zgodności z wytycznymi
 • Dokonuje analizy jakości i kompletności gromadzonych materiałów źródłowych oraz zatwierdza wojewódzkie zbiory danych w celu przekazania poprawnych jakościowo informacji o wynikach prowadzonych badań ankietowych
 • Nadzoruje pracę ankieterów oraz przeprowadza kontrolę ich pracy w terenie w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych badań i przygotowania oceny pracy ankietera
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia i instruktaże z zakresu tematyki, metodyki i organizacji badań oraz funkcjonalności i obsługi narzędzi do zbierania danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji badań ankietowych i rozwoju kompetencji sieci ankieterów
 • Nadzoruje i koordynuje prace dotyczące funkcjonowania aplikacji informatycznych do badań ankietowych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych oraz uczestniczy w testowaniu rozwiązań informatycznych w zakresie metod zbierania i kontroli danych w celu wsparcia i optymalizacji pracy ankieterów oraz poprawy jakości gromadzonych danych
 • Przygotowuje raporty i materiały do analiz dotyczących sieci ankieterów stałych oraz inicjuje zmiany w formularzach, metodologii, organizacji i systemach informatycznych w celu usprawnienia organizacji prowadzenia badań ankietowych
 • Przeprowadza wywiady ankietowe w gospodarstwach wytypowanych do udziału w badaniach oraz jednostkach sprawozdawczych w zakresie notowania cen detalicznych realizowanych przez sieć ankieterów statystycznych Urzędu w celu utrzymania ciągłości badań
 • Współuczestniczy przy realizacji działalności publikacyjno-informacyjnej w zakresie prowadzonych badań w celu udostępnienia wyników badań statystycznych

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze realizacji badań statystycznych
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • ogólna wiedza z zakresu metodologii badań społecznych, organizacji i realizacji badań statystycznych, a w szczególności z zakresu realizacji badań ankietowych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • wiedza ogólna z zakresu metod i technik realizacji badań społecznych
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania administracji
 • poszukiwanie informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, socjologiczne, prawne, administracyjne

Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilną i ciekawą pracę
 • możliwość pracy zdalnej
 • rozwój zawodowy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • udział w szkoleniachpakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • miłą atmosferę pracy

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
 • praca w terenie,
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami,
 • brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 
 • Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. 
 • Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych (MS Word, MS Excel)
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.


Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj

do 25 maja 2023

lub

na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl
platforma ePUAP


 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

81 4652019 lub 81 4652050
 

lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.05.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81- 465 20 64 e-mail IOD_USLUB@stat.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor informacji: Monika Szymczak
Publikujący informację: Magdalena Rosołowska
Publikacja informacji: 17.05.2023 06:41
Sprawdź historię zmian
Do góry