Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (Ogłoszenie nr 125879)

30.08.2023

Urząd Statystyczny w Lublinie

20-068 Lublin ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Ogłoszenie nr 125879 / 30.08.2023

Specjalista

Do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

#administracja publiczna #mieszkalnictwo #statystyka publiczna

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

Status nabór w toku

Miejsce pracy

20-068 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Ważne do 12 września 2023 r.

Wynagrodzenie zasadnicze

Nie mniej niż 4300,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

Współtworzy metodologię i zasady organizacji badań w zakresie statystyki gospodarki mieszkaniowej w celu zapewnienia ich adekwatności do aktualnych uwarunkowań prawnych i potrzeb informacyjnych odbiorców informacji  statystycznych

Analizuje wyniki badań statystycznych na poziomie ogólnokrajowym w celu ich zatwierdzenia i wykorzystania do opracowań i publikacji

Analizuje przepisy międzynarodowe, decyzje i wytyczne Eurostat w celu zapewnienia zgodności metodologii i organizacji badania z przepisami krajowymi i UE oraz ze standardami międzynarodowymi.

Analizuje i ocenia jakość i przydatność danych z rozproszonych pozastatystycznych źródeł informacyjnych na potrzeby aktualizacji Bazy Budynkowo-Mieszkaniowej i przyszłych spisów powszechnych

Opracowuje kompleksowe i wieloaspektowe zestawienia analityczne w celu opisu zjawisk i tendencji zachodzących w gospodarce mieszkaniowej na potrzeby Eurostatu

Współuczestniczy w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników badań w celu szerokiej prezentacji danych dotyczących statystyki mieszkaniowej

Rozstrzyga wątpliwości związane z interpretacją przepisów i wytycznych stosowanych w metodologii badań statystycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej w celu uzyskania poprawnych wyników badania

Uczestniczy w pracach grup zadaniowych i roboczych Eurostatu oraz innych podmiotów krajowych i międzynarodowych, w celu przygotowania spisów powszechnych i realizacji zobowiązań statystyki publicznej w zakresie współpracy

międzynarodowej

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu prowadzeniu badań lub dokonywaniu analiz statystycznych, w zarządzaniu, administrowaniu zasobami mieszkaniowymi, w administracji

publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, spraw mieszkaniowych 

znajomość języka angielskiego na poziomie B2

wykorzystanie wiedzy specjalistycznej

znajomość zagadnień i przepisów prawnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej

umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office)

znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu

służby cywilnej

rzetelność,

organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe

współpraca

komunikacja interpersonalna

komunikacja pisemna

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów

urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie

lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub matematyczne

Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze badań gospodarki mieszkaniowej

kreatywność,

myślenie analityczne

znajomość pakietów statystycznych np. Statistica, w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w analizach,

Co oferujemy

Ruchomy czas pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Indywidualny rozkład czasu pracy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Stabilną i ciekawą pracę

Możliwość pracy zdalnej

Rozwój zawodowy

Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

Udział w szkoleniach

Pakiet socjalny (m.in. wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Miłą atmosferę pracy

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

wyniósł co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Zwiększamy czas

poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, krajowe lub zagraniczne wyjazdy

służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie

wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody

między kondygnacjami, brak wind, toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem

Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie

podałeś adresu e-mail).

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych

dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów

(do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez

tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których

wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia

dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na

portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/. Nie ponosimy

odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,

Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które

spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów

wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.

Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy

formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem

w służbie cywilnej.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Metody i techniki naboru:

etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,

etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2

Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie

pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972

r. lub później.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Aplikuj do: 12 września 2023

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 125879 / 30.08.2023.

Lub w formie papierowej na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

platforma ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 4652019 lub 81 4652050

lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 12.09.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-64 e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz

oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o

archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221

2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221

Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,

nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie

danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja informacji: 30.08.2023 07:18
Sprawdź historię zmian
Do góry