Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Referendarz statystyk do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

01.10.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko

referendarz statystyk
do spraw: organizacji badań statystycznych
w Wydziale Badań Ankietowych

Ogłoszenie w celu zastępstwa  nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Lublin

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
okresowa praca w terenie,
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie przebiegu badania w terenie oraz spływu wypełnionych ankiet poprzez system zarządzający, dokonywanie analizy jakości i kompletności gromadzonych materiałów źródłowych,weryfikowanie w systemie informatycznym poprawności wypełnionych przez ankieterów formularzy elektronicznych, a także pozyskanych metodą CAII w celu zapewnienia prawidłowej jakości danych,
 • przygotowywanie realizacji badania w zakresie: weryfikacji kartotek, dystrybucji materiałów dla ankieterów, przygotowywanie rozdzielników upominków dla respondentów, wysyłki korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu badań,
 • przeprowadzanie kontroli pracy ankieterów w terenie w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych badań i przygotowania oceny pracy ankieterów,
 • udzielanie instruktażu z zakresu badań ankietowych w celu zapewnienia prawidłowego zaklasyfikowania danych i uzyskania prawidłowych wyników,
 • uczestniczenie w pilotażach do badań ankietowych i testowaniu rozwiązań informatycznych w zakresie metod zbierania i kontroli danych w celu wsparcia i optymalizacji pracy ankieterów oraz poprawy jakości gromadzonych danych,
 • przeprowadzanie wywiadów ankietowych w gospodarstwach wytypowanych do udziału w badaniach oraz jednostkach sprawozdawczych w zakresie notowania cen detalicznych realizowanych przez sieć ankieterów statystycznych Urzędu w celu utrzymania ciągłości badań,
 • analizowanie otrzymanych od ankieterów wykazów rozbieżności w operatach w stosunku do stanu faktycznego dot. zamieszkanych mieszkań, punktów notowania cen w celu przekazania list do weryfikacji i zaktualizowania adresów w bazach danych służących do losowań w badaniach ankietowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • ogólna wiedza z zakresu metodologii badań społecznych, organizacji i realizacji badań statystycznych,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • podstawowa wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe socjologiczne lub pokrewne, ekonomiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji badań ankietowych
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 października 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 1/10/2019”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mai: sekretariatuslub@stat.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20, e-mai: IOD_USLUB@stat.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod adresem internetowym lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - informacje ogólne - praca umieszczono pomocnicze formularze oświadczeń. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru drogą elektroniczną lub telefonicznie. W związku z tym prosimy o podanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Mirosław Dziewit (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 01.10.2019 08:50
Sprawdź historię zmian
Do góry