Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych

03.12.2021

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko

Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
stanowisko samodzielne Urzędu Statystycznego w Lublinie

Wymiar etatu: 0,5
Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze: około 3000,00 zł brutto


Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Adres Urzędu: ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

 

Czym będziesz się zajmować

 

Osoba na tym stanowisku:

 

·         Pełni funkcję pełnomocnika ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

·         Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.

·         Pełni funkcję inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

·         Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzoruje jego realizację w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych.

·         Prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych, nadzoruje opracowywanie i aktualizację stosownej dokumentacji (m.in. polityk, procedur, instrukcji, klauzul informacyjnych) oraz kontroluje przestrzegania zasad w niej określonych, pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz dla osób, których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO), tworzy sprawozdania dla administratora danych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

·         Prowadzi szkolenia pracowników. Prowadzi audyty procesów oraz systemów informatycznych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

·         Prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające; prowadzi okresowe szkolenia oraz prowadzi przeszkolenia osób nowo przyjętych do pracy z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu realizacji zadań ustawowych.

·         Prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w celu zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

·         Wykształcenie: wyższe

·         Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań

·         zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez właściwe służby (w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia)

·         poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „tajne” (w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu)

·         znajomość i umiejętność interpretacji przepisów z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie

·         wiedza specjalistyczna z zakresu krajowych i europejskich przepisów i praktyk w dziedzinie ochrony danych

·         dobra znajomość technologii informacyjnych i bezpieczeństwa danych

·         znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

·         znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej

·         umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego typu MS Office

·         poszukiwanie informacji

·         rzetelność

·         organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

·         wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe

·         współpraca,

·         komunikacja interpersonalna

·         komunikacja pisemna

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

·         Wykształcenie: wyższe z zakresu obronności, administracyjne lub prawnicze

·         myślenie analityczne

·         negocjacje

Co oferujemy

·         Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

·         Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

·         Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

·         Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

·         Stabilną i ciekawą pracę

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         Szkolenia

·         Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

·         Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

·         Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego

·         Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

·         Miłą atmosferę pracy

Dostępność

·         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

·         Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

·         Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,

- przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,

- bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind,

- toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Dodatkowe informacje

·         Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

·         Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

·         Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

·         Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

·         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

·         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·         Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

·         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

·         Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

·         Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 

·         Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 

·         W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

·         Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach

·          

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Metody i techniki naboru:

etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,

etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

·         CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez właściwe służby (w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia)

·         poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „tajne” (w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu)

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do 15 grudnia 2021

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 88614 / 03.12.2021 Lub w formie papierowej na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie

Wydział Kadr i Szkolenia ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin rekrutacjaUSLUB@stat.gov.plplatforma ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 4652019 lub 81 4652050 lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

·          

o    Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl

o    Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20 e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl

o    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

o    Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

o    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

o    Uprawnienia:

1.        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.       prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

o    Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.        art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.       art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

o    Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

o    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń

o    Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB 

 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor informacji: Monika Szymczak
Publikujący informację: Magdalena Rosołowska
Wytworzenie informacji: 03.12.2021
Publikacja informacji: 03.12.2021 08:42
Aktualizacja informacji: 03.12.2021 08:47
Sprawdź historię zmian
Do góry