Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

młodszy informatyk do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki Urzędu Statystycznego w Lublinie (nr oferty 111074)

24.11.2022

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk
do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
Urzędu Statystycznego w Lublinie

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze: około 3400,00 zł brutto


Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Adres Urzędu: ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:


·         administruje systemami operacyjnymi stacji roboczych i urządzeń mobilnych w celu zapewnienia użytkownikom warunków do efektywnej pracy i niezawodnego sprzętu komputerowego

·         analizuje wyposażenie stanowisk pracy, stan materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych, konserwuje i serwisuje sprzęt informatyczny, wnioskuje o naprawę lub wycofanie sprzętu wyeksploatowanego, zgłasza potrzeby zakupów w celu optymalnego wyposażenia i zapewnienia ciągłości pracy sprzętu komputerowego

·         współuczestniczy w administrowaniu infrastrukturą sieciową w celu zapewnienia użytkownikom poprawnych warunków pracy w sieci

·         udziela wsparcia użytkownikom sieci komputerowej oraz systemów informatycznych w celu efektywnego ich wykorzystania

·         współpracuje z administratorami w zakresie ochrony antywirusowej systemów i sieci informatycznych,
w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dane w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa

·         prowadzi ewidencję oprogramowania w celu użytkowania go zgodnie z prawem i ograniczeniami licencyjnymi


Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)


·         Wykształcenie: średnie

·         znajomość działania i konfiguracji systemów operacyjnych MS Windows,

·         znajomość budowy sprzętu komputerowego i zasad jego konfiguracji,

·         umiejętność użytkowania programu biurowego MS Office

·         znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

·         znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,

·         rzetelność,

·         organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

·         wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

·         współpraca,

·         komunikacja interpersonalna

·         komunikacja pisemna.

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

·         Wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne

·         Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej

·         myślenie analityczne

·         kreatywność


Co oferujemy

·         Ruchomy czas pracy

·         Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

·         Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

·         Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

·         Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

·         Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

·         Stabilną i ciekawą pracę

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         Szkolenia

·         Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

·         Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

·         Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego

·         Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

·         Miłą atmosferę pracy

Dostępność

·         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

·         Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

·         Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

·         Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Wysiłek fizyczny, praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.


Dodatkowe informacje

·         Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

·         Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

·         Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

·         Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

·         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

·         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·         Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

·         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

·         Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

·         Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 

·         Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urzad statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 

·         Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/.

·         W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)


CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


Aplikuj do 5 grudnia 2022

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 111074 / 24.11.2022 lub w formie papierowej na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie Wydział Kadr i Szkolenia ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl platforma ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 4652019 lub 81 4652050 lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl . Dokumenty należy złożyć do: 5.12.2022 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-64 e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

·         Uprawnienia:

1.        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.       prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.        art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.       art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB  


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor informacji: Monika Szymczak
Publikujący informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja informacji: 24.11.2022 07:00
Aktualizacja informacji: 24.11.2022 07:01
Sprawdź historię zmian
Do góry