Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konsultant do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie

08.10.2021

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko

konsultant
do spraw:
analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych
Urzędu Statystycznego w Lublinie

Wymiar etatu: 0,5
Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 1900,00 zł brutto


Miejsce wykonywania pracy: Lublin

Adres Urzędu: ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:


·         prowadzi konsultacje oraz szkolenia wewnętrzne w celu podnoszenia kompetencji językowych w mowie
i piśmie w zakresie języka angielskiego pracowników Urzędu

·         tłumaczy wybrane publikacje określone w planie wydawniczym Urzędu oraz GUS oraz inne opracowania
na język angielski w celu udostępnienia ich szerszemu gronu obiorców

·         kontroluje oraz opiniuje publikacje i inne opracowania w wersji anglojęzycznej w celu zapewnienia poprawności językowej tłumaczeń

·         udziela wsparcia merytorycznego (pod względem językowym) pracownikom ośrodków specjalizacyjnych Urzędu w kontaktach międzynarodowych w celu zapewnienia standardów obowiązujących w urzędach statystycznych

·         współpracuje z ośrodkami specjalizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania terminologii specjalistycznej
z obszaru specjalizacji Urzędu w celu ujednolicenia terminologii stosowanej w opracowaniach

·         prowadzi nadzór merytoryczny korespondencji wychodzącej z Urzędu w języku angielskim w celu zapewnienia poprawności językowej korespondencji z jednostkami zagranicznymiKogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)


·         Wykształcenie: wyższe z zakresu filologii angielskiej

·         Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nauczania języka angielskiego i/lub tłumaczeń na język angielski

·         znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej

·         wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

·         wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia szkoleń

·         wiedza z zakresu tłumaczenia publikacji na język angielski

·         znajomość obsługi pakietu MS Office (przede wszystkim: MS Word)

·         rzetelność

·         organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

·         wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe

·         współpraca

·         komunikacja interpersonalna

·         komunikacja pisemna

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

·         uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego


Co oferujemy

·         Ruchomy czas pracy

·         Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

·         Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

·         Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

·         Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

·         Stabilną i ciekawą pracę

·         Możliwość rozwoju zawodowego

·         Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         Szkolenia

·         Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

·         Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

·         Korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego

·         Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

·         Miłą atmosferę pracy

Dostępność

·         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

·         Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

·         Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

·         Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

·         Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy


częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera
i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.


Dodatkowe informacje

·         Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

·         Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

·         Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

·         Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·         Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

·         Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

·         Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·         Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·         Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

·         Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

·         Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

·         Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”. 

·         Pod adresem internetowym bip.stat.gov.pl/urząd statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/ umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. 

·         Urząd Statystyczny w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lublinie/oferty-pracy/.

·         W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)


CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

dokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego


Aplikuj do 22 października 2021

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 85535 / 22.10.2021 lub w formie papierowej na adres: Urząd Statystyczny w Lublinie Wydział Kadr i Szkolenia ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl platforma ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 81 4652019 lub 81 4652050 lub mailowego na adres: rekrutacjaUSLUB@stat.gov.pl .

Dokumenty należy złożyć do: 22.10.2021 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40 e-mail sekretariatuslub@stat.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20 e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty
do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

·         Uprawnienia:

1.        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.       prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.        art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.        art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.       art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor informacji: Monika Szymczak
Publikujący informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja informacji: 08.10.2021 06:00
Sprawdź historię zmian
Do góry