Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

15.12.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

 

Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Warunki pracy:

 

·         bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak windy, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zlokalizowana na parterze, przed budynkiem Urzędu znajduje się platforma schodowa,

·         wysiłek fizyczny,

·         konieczność odbywania podróży służbowych,

·         oświetlenie naturalne i sztuczne,

·         praca przy komputerze.

 

Zakres zadań :

 

·         Zapewnienie obsługi transportowej Urzędu:

-        eksploatacja samochodów służbowych zgodnie z fabryczną instrukcją użytkowania, zaleceniami producenta oraz przepisami prawa o ruchu drogowym,

-        wykonywanie zadań związanych z gospodarką transportową Urzędu.

 

·         Zapewnienie realizacji zadań mających na celu wsparcie administracyjne Urzędu w zakresie:

-        obsługi portierni,

-        obsługi magazynu,

-        gospodarowania składnikami majątku trwałego Urzędu.

·         Wykonywanie na polecenie przełożonego innych prac nie ujętych w zakresie czynności, ale objętych rodzajem umówionej pracy.

 

Wymagania niezbędne

 

·         wykształcenie: średnie,

·         posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B minimum 3 lata,

·         znajomość przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

·         umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę,

·         umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy w zakresie realizacji przewozów,

·         punktualność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, efektywna komunikacja, odporność na stres,

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         korzystanie z pełni praw publicznych,

·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

 

·         wykształcenie techniczne z zakresu techniki samochodowej,

·         podstawowa znajomość obsługi komputera (Microsoft Office – Word, Excel)

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

·         CV i list motywacyjny,

·         kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenie,

·         kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B,

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 

·         kopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie techniczne z zakresu techniki samochodowej

 

Termin składania dokumentów:

 

28 grudnia 2022 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

z dopiskiem oferta nr KIEROWCA/WA/12/2022

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

·         Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie ul. Stanisława Leszczyńskiego 48; 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl.

·         Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-64 e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl.

·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko ankieterskie oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

·         Informacje o odbiorcach danych:  Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

·         Uprawnienia:

-         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-         prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

-         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

·         Podstawa prawna przetwarzania danych:

-         z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9 ust. 2. lit a. RODO,

-         art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

·         Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu pracy (m.in.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

 

  • Oferujemy:

-         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.

-         miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3.495,00 zł + premia regulaminowa (ewentualnie dodatek za wieloletnią pracę).

  • Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Wydziału Administracji Urzędu Statystycznego w Lublinie pod numerem telefonu:  81 465 20 60
  • CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ JEGO SPORZĄDZENIA.
  • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody – w zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
  • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
    o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor informacji: Monika Szymczak
Publikujący informację: Magdalena Rosołowska
Publikacja informacji: 15.12.2022 11:35
Aktualizacja informacji: 15.12.2022 11:37
Sprawdź historię zmian
Do góry