Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych

19.08.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie poszukuje kandydatów na stanowisko


Ankieter/operator urządzeń elektronicznych (w zależności od posiadanego ogólnego stażu pracy)
w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • przydzielone na terenie działania Oddziału w Zamościu terenowe punkty badań ankietowych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy,
 • przekazywanie kompletnego materiału do koordynatora w terminie i trybie wcześniej ustalonym.


Warunki pracy:

 • praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji,
 • stres związany z realizacją badań ankietowych,
 • praca w terenie.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe:  min. 2 lata udokumentowanego ogólnego stażu pracy (np. świadectwami pracy) przy zatrudnieniu na stanowisku ankietera lub jego brak w sytuacji zatrudnienia na stanowisku operatora urządzeń elektronicznych,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i uzyskiwania informacji,
 • dyspozycyjność i mobilność,
 • rzetelność i terminowość,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • odporność na stres,
 • takt i zachowanie poufności.

dodatkowe :

 • prawo jazdy kat. B.

 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.


Dokumenty dodatkowe:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jady kat B lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.


Termin składania dokumentów:

26 sierpnia 2019 r.

Decyduje data wpływu do Urzędu


Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

z dopiskiem oferta nr AN/WBA/05/2019

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie ul. Stanisława Leszczyńskiego 48; 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mail: .
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20 e-mail: .
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko ankieterskie oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9 ust. 2. lit a. RODO,
 • art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu pracy (m.in.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Inne informacje:

 • Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszania w Zamościu i okolicach.
 • Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony 12 m-cy, poprzedzone umową na okres próbny 3 m-cy,
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • wynagrodzenie – 2 300,00 zł.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 4652026.
 • CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ JEGO SPORZĄDZENIA.
 • Pod adresem internetowym www.lublin.stat.gov.pl w zakładce Informacje o Urzędzie – Informacje ogólne – Praca umieszczono pomocniczy formularz: oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko ankietera statystycznego.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody – w zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystaną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Elżbieta Nowak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 19.08.2019 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry