Tajemnica statystyczna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tajemnica statystyczna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.


Zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie o statystce publicznej celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o statystce publicznej pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy statystyczni oraz inne osoby wykonujące czynności w imieniu i na rzecz statystyki publicznej, mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej […].


Natomiast zgodnie z art. 35aa ustawy o statystyce publicznej dane osobowe od momentu ich zebrania bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania zadań określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).


Postanowienia dotyczące udostępniania danych jednostkowych identyfikowalnych zostały określone w szczególności w rozdziale 5 (art. 36-39) ustawy o statystyce publicznej.


Zgodnie z art. 38 ustawy o statystyce publicznej:

1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane jednostkowe identyfikowalne.

2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.

3. W przypadku podmiotów gospodarki narodowej informacje i dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, mogą być publikowane, jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania danego podmiotu wyraziła zgodę na opublikowanie określonych danych charakteryzujących wyniki ekonomiczno-finansowe tego podmiotu.


Ustawa o statystyce publicznej przewiduje sankcję za naruszenie tajemnicy statystycznej – zgodnie z art. 54 kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Do góry