Urzędy Statystyczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Szczegółowy zakres zadań i organizację urzędu statystycznego określa statut nadany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Urzędem statystycznym kieruje dyrektor, będący organem administracji niezespolonej w województwie, powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes GUS powierza obowiązki zastępcy bądź zastępcom dyrektora urzędu.

Dyrektor urzędu może powoływać stałe komisje lub zespoły robocze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb  działania.

Do zadań każdego urzędu należy również wykonywanie specjalistycznych zadań ogólnopaństwowych, wykonywanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości.

Do góry