Rada Statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rada Statystyki:

 • Jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach statystyki publicznej.
 • Działa przy Prezesie Rady Ministrów.
 • W jej skład wchodzą powołane przez Prezesa Rady Ministrów osoby reprezentujące:
  • organy administracji rządowej - pięć osób,
  • stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - jedna osoba,
  • Narodowy Bank Polski - jedna osoba,
  • organizacje społeczne, samorząd zawodowy i gospodarczy - trzy osoby,  
  • organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego” - po jednej osobie z każdej organizacji,
  • organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - po jednej osobie z każdej organizacji,
  • oraz dwóch ekspertów - po jednym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.

W pracach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


 • Kadencja Rady trwa pięć lat.
 • Do zadań Rady należy:
  • coroczne ustalanie na każdy następny rok projektu programu badań statystycznych, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ,
  • przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku, projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
  • rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych dziesięciu lat,
  • ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenie dla rozwoju statystyki publicznej,
  • opiniowanie kosztów badań statystycznych statystyki publicznej oraz metodyki ich szacowania przedstawianych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Do góry