Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa

17.10.2018

Dyrektor Urzędu
poszukuje kandydatów na stanowisko

starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Budownictwa

Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie analiz danych statystycznych z zakresu budownictwa w celu rozpowszechniania wyników badań adekwatnie do potrzeb użytkowników,
 • realizacja prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem publikacji statystycznych i notatek przeznaczonych do publikacji w celu zapewnienia zgodności metodologicznej i merytorycznej poprawności prezentowanych wyników badań,
 • analizowanie i kontrolowanie poprawności wyników badań statystycznych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych wynikowych,
 • udzielanie informacji w zakresie prowadzonych badań w celu opracowania wyników zgodnie z metodologią badania,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb użytkowników informacji w celu zaspokajania ich oczekiwań w zakresie prezentowanych danych,
 • realizowanie prac związanych z doskonaleniem narzędzi (w tym informatycznych) w celu usprawniania procesów pozyskania, opracowania i udostępniania danych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: średnie,

pozostałe wymagania niezbędne:

•    rzetelność,
•    współpraca,
•    komunikacja interpersonalna i pisemna,
•    organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
•    wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
•    znajomość oprogramowania pakietu MS Office,
•    znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
•    znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

dodatkowe:

•    doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze analiz statystycznych lub redagowaniu tekstów

pozostałe wymagania dodatkowe:

•    zdolność analitycznego myślenia,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

•    życiorys/CV i list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

•    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Termin składania dokumentów: 29.10.2018 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 1/10/2018”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


•    Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie ul. Stanisława Leszczyńskiego 48; 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl
•    Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20 e-mail: IOD_USLUB@stat.gov.pl
•    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
•    Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłączenie przez administratora danych.
•    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
•    Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

•    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% .
•    Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
•    Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
•    Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

•    Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.

•    ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

•    Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.

•    Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.

•    Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

•    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie informacji: 17.10.2018
Publikacja informacji: 17.10.2018 13:35
Aktualizacja informacji: 01.07.2019 08:54
Sprawdź historię zmian
Do góry