Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Chełmie

27.11.2017

Dyrektor Urzędu Urząd Statystyczny w Lublinie
poszukuje kandydatów na stanowisko


starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych
w Oddziale w Chełmie


Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

 • Chełm, ul. Plac Niepodległości 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • kontrola poprawności logicznej i merytorycznej wpływających sprawozdań i ankiet w celu wyeliminowania błędów materiałowych i uzyskania właściwej kompletności badań,
 • analiza i kontrola poprawności wyników i kompletność badań statystycznych (tablice kontrolne, tablice wynikowe) w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości,
 • koordynacja procesu realizacji badań statystycznych w celu zapewnienia ich zgodności z wytycznymi i harmonogramami,
 • przygotowywanie realizacji badań poprzez weryfikację kartotek, wysyłkę korespondencji w celu uzyskania jak najlepszej kompletności i jakości danych statystycznych,
 • zbieranie poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne danych od respondentów, gromadzenie oraz wstępne przetwarzanie ich zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • prowadzenie szkoleń, wykładów oraz innych działań edukacyjnych przewidzianych w planie edukacji statystycznej urzędu w celu popularyzacji wiedzy na temat statystyki publicznej oraz promocji jej zasobów informacyjnych.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową– schody między kondygnacjami, winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • niezbędne:
  • wykształcenie: średnie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii, rolnictwa,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office),
  • wiedza z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • komunikacja interpersonalna,
  • komunikacja pisemna
  • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • poszukiwanie informacji,
  • rzetelność
  • współpraca
 • dodatkowe:
  • wykształcenie: wyższe socjologiczne, matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze statystyki
 • pozostałe wymagania dodatkowe:
  • myślenie analityczne,
  • pozytywna orientacja na klienta/interesanta
  • prawo jazdy kat.B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. B,


Termin składania dokumentów:

 • 7.12.2017 r.


Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 2/11/2017”


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% .
   
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
   
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
 • ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
   
 • Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
   
 • Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
   
 • Metody i techniki naboru:

  etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
  etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

  Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
   
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2100,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
   
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 27.11.2017 09:04
Aktualizacja informacji: 14.08.2018 13:29
Sprawdź historię zmian
Do góry