Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań

05.02.2018

1/02/2018

 

Dyrektor Urzędu
poszukuje kandydatów na stanowisko

referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych
w Wydziale Realizacji Badań

Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wstępne analizowanie i kontrolowanie pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych w celu uzyskania danych zgodnie z metodologia badania,
 • pozyskiwanie, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych pierwotnych od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • przygotowanie i koordynowanie realizacji badań statystycznych w wydziale w celu zapewnienia prawidłowości danych i terminowości ich przebiegu,
 • udzielanie informacji sprawozdawcom w zakresie prowadzonego badania w celu pozyskania prawidłowych danych statystycznych,
 • pozyskiwanie poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne danych od respondentów w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • analizowanie i kontrolowanie pod względem logicznym i merytorycznym poprawności danych  statystycznych w celu uzyskania prawidłowych wyników badania,
 • analizowanie tablic kontrolnych w celu uzyskania prawidłowych wyników badania.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, sporadycznie nietypowe godziny pracy (zgodnie z harmonogramem), okresowa praca w charakterze teleankietera.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata ogólnego doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ogólna wiedza z zakresu ekonomii,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • poszukiwanie informacji;
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna;
 • komunikacja pisemna.

dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji badań statystycznych.

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.


Termin składania dokumentów: 14-02-2018 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 1/02/2018”

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% .
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
 • ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
 • Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
 • Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
 • Metody i techniki naboru:

etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2100,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.02.2018
Publikacja informacji: 05.02.2018 15:07
Sprawdź historię zmian
Do góry