Dostępność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wroclaw.stat.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1995.06.03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Ilczuk, e-mail: Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3716400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław.

Budynek Urzędu znajduje się w centrum miasta z możliwością dogodnego dojazdu środkami komunikacji miejskiej. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Oławskiej. Wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Chodnik jest pozbawiony krawężników, wyłożony płytami kamiennymi i kostką brukową.

Na parterze budynku, przy wejściu, po lewej stronie, znajduje się portiernia. Na ścianie, po prawej stronie holu, dostępna jest tablica informacyjna. Obsługa klientów (rejestr REGON, Informatorium) jest prowadzona na parterze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na II piętrze.

Budynek jest w znacznym stopniu przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek ma 7 kondygnacji. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie piętra budynku - do dyspozycji klientów są dwie windy, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z przesuwanymi drzwiami. Budynek pozbawiony jest progów, a także wyposażony w dostatecznie szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra urzędu, co umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe na piętra od 1-6 są zabezpieczone kodami szyfrowymi - potrzeba wejścia na te piętra musi być zgłoszona portierowi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, za wyjątkiem wind, które na tablicach przywoławczych oraz sterujących w kabinach mają takie oznaczenia.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Urząd nie dysponuje wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego - zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w urzędzie najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy. W Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Marta Woźniakiewicz tel. 71 3716 362, e-mail: . Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin. Korzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Budynek: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, 58-500 Jelenia Góra.

Wejście do budynku znajduje się od ul. Jeleniej. Do wejścia prowadzą schody – 3 stopnie z balustradą (nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych). W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skorzystania z usług oferowanych przez Oddział, przy wejściu do budynku, na ścianie zewnętrznej, zainstalowano dzwonek przywoławczy, oznakowany znakiem zgodnym z obowiązującymi normami - umożliwia on wezwanie osoby, która pomoże dostać się do budynku.

Tablice informacyjne znajdują się w korytarzu, przy wejściu do budynku. Obsługa klientów (rejestr REGON, Informatorium) jest prowadzona na parterze budynku.

Budynek ma 5 kondygnacji. Na piętra można dostać się klatką schodową. Na korytarzach, przy schodach, znajdują się oznakowania poszczególnych kondygnacji. Obiekt nie posiada windy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Przed budynkiem znajduje się niewielki parking (3 stanowiska), nie ma na nim oznakowanego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego przez osobę niepełnosprawną.

W Oddziale istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego - zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Beata Sałdyka tel. 75 6424056, e-mail: . Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin. Korzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Budynek: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65, 59-220 Legnica.

Wejście do Oddziału znajduje się od ul. Jaworzyńskiej, na poziomie chodnika. Recepcja oraz tablice informacyjne znajdują się w holu. Obsługa klientów (rejestr REGON, Informatorium) jest prowadzona w przyziemiu budynku. Potrzebę wejścia do konkretnych pomieszczeń Oddziału, w celu załatwienia sprawy, należy zgłosić w recepcji.

Budynek, w którym mieści się Oddział, ma 5 kondygnacji. Pomieszczenia Oddziału znajdują się w przyziemiu i na wysokim parterze. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest przyziemie budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiająca przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Oddziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Oddziale nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Urząd nie dysponuje miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W Oddziale istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego - zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Joanna Kominkiewicz, tel. 76 8665250, e-mail: . Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin. Korzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Budynek: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 14, 58-300 Wałbrzych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne jest na poziomie chodnika od ul. Adama Mickiewicza. Od strony parkingu znajduje się wejście boczne - prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Chęć wejścia wejściem bocznym należy zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym na ścianie przy wejściu głównym.

Portiernia (recepcja) oraz tablice informacyjne znajdują się na parterze, w holu budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku - prowadzona jest tam obsługa klientów (rejestr REGON).

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek ma 3 kondygnacje. Na piętra można się dostać klatką schodową. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób słabowidzących Koło podjazdu przy wejściu bocznym znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W Oddziale istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego - zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Katarzyna Madalińska, tel. 74 8869 209, e-mail: . Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin. Korzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Publikujący informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja informacji: 10.03.2021 11:26
Aktualizacja informacji: 10.03.2021 11:35
Sprawdź historię zmian
Do góry