Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu

11.04.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko

Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

                      

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli merytorycznej i logicznej danych źródłowych oraz monitorowanie kompletności danych wpływających do Urzędu,
 • Pozyskiwanie pierwotnych danych statystyczne z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz przetwarzanie ich w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi
  w harmonogramach,
 • Prowadzenie badań ankietowych w charakterze ankietera uzupełniającego.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca przy komputerze
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind,
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji                                 

Wymagania niezbędne:

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji

 
 

wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w realizacji badań statystycznych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

 

Dodatkowe dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

Termin składania dokumentów:

19- 04- 2022


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/2022 SC”


Oferujemy:

 • stabilną prace i zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stałe wynagrodzenie,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka),
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Indywidualny rozkład czasu pracy (możliwość wykonywania pracy w innych- stałych- godzinach   niż standardowy czas pracy),
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy ( po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Składanie dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane w formie papierowej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty, oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).


Ważne informacje:

 1. Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
 3. Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
 4. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
 5. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 6. Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
 7. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.
 8. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 9. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane
  w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305.


Dane osobowe-klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że:

1)      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – , tel. 178535210, wewn. 304;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jednocześnie informujemy, że podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

4)      Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji w formie zdalnej mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz Urzędu. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom;

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;

9)      dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek
Publikujący informację: Elżbieta Bożek
Publikacja informacji: 11.04.2022 00:01
Sprawdź historię zmian
Do góry