Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu

21.08.2020

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
statystyk
do spraw: realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu

 

Wymiar etatu:    1

Liczba stanowisk pracy : 2

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, ul. Stanisława Wyspiańskiego 12

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Tarnobrzegu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind
• Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
Inne
• Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ
Przeprowadzanie kontroli merytorycznej i logicznej danych źródłowych oraz monitorowanie kompletności danych wpływających do Urzędu
Pozyskiwanie danych źródłowych z wykorzystaniem kanałów CAPI, CATI, CAII, PAPI i przetwarzanie ich w systemach informatycznych zgodnie terminami ustalonymi w harmonogramach
Prowadzenie badań ankietowych w terenie w charakterze ankietera uzupełniającego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji
Rzetelność
Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
Umiejętność poszukiwania informacji
Umiejętność współpracy
Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
Umiejętność myślenia analitycznego
Zorientowanie na klienta/interesanta
Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
Znajomość ustawy o statystyce publicznej
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w realizacji badań statystycznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedury rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 02 września 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
z dopiskiem „Oferta pracy nr 11/2020 SC”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy
kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych
nie będzie możliwy udział w naborze.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą
w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego
oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221
Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jeżeli w dokumentach
zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie,
która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie
przez Administratora danych;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na
stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego
wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest
obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;
9) dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury
rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym
mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.
* - wymagane, jeżeli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.  1 RODO
Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- stałe wynagrodzenie,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od
udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) w oparciu o obowiązujące przepisy,
- możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Dokumenty mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście (w sekretariacie Urzędu) oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na
adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany
ePUAP). W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, np. oświadczenia oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w
tym: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte kursy i szkolenia, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone lub nadane po terminie (w przypadku dokumentów przesłanych drogą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek
Publikujący informację: Elżbieta Bożek
Publikacja informacji: 21.08.2020 09:26
Aktualizacja informacji: 21.08.2020 09:26
Sprawdź historię zmian
Do góry