Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Statystyk Informatyk do spraw obsługi informatycznej w Oddziale w Tarnobrzegu

26.07.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy Statystyk Informatyk
do spraw obsługi informatycznej
w Oddziale w Tarnobrzegu


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie wewnętrzną siecią LAN - konfigurowanie i zarządzanie pracą składników sieci w Oddziale (stacje robocze, drukarki, urządzenia mobilne)
 • Administrowanie systemami przetwarzania danych (SIB)  - instalowanie, testowanie i zarządzanie aplikacjami statystycznymi (aktualizowanie wersji, import/eksport danych, prowadzenie dokumentacji związanej z systemami informatycznymi badania, szkolenia użytkowników)  
 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej, przeprowadzanie kontroli merytorycznych i logicznych, monitorowanie kompletności danych wpływających oraz kontrolowanie wstępnych wyników badań
 • Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego
 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z zakresu rolnictwa z wykorzystaniem metody teleankietowania lub metody bezpośredniego wywiadu w terenie wraz z ich rejestrowaniem w systemach informatycznych

 
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu
 • Praca przy komputerze
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Tarnobrzegu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Inne

 • Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy

pozostałe wymagania niezbędne

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność współpracy
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
 • Znajomość działania i konfiguracji systemów operacyjnych MS Windows
 • Znajomość budowy sprzętu komputerowego i zasad jego konfiguracji
 • Znajomość języka SQL
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office z wykorzystaniem VBA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe:

 • wyższe informatyczne/matematyczne/ techniczne
 • Uprawnienia SEP do 1kV

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
09-08-2019


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 9/2019 SC”


Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.

Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilneJ jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;
 9. dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.
* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Maria Mączka (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Dariusz Mazurek (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 26.07.2019 08:30
Aktualizacja informacji: 20.03.2024 11:00
Sprawdź historię zmian
Do góry