Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Statystyk do spraw analizy, metodologii i Autor Badania w Ośrodku Statystyki Energii i Rynku Materiałowego

30.05.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy Statystyk do spraw analizy, metodologii i Autor Badania

w Dziale Metodologii i Badań Rynku Energii (Ośrodek Statystyki Energii i Rynku Materiałowego)


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1


Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów


Adres Urzędu:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

 ul. Jana III Sobieskiego 10

35-959 Rzeszów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


 • Praca z systemami bazodanowymi Urzędu,
 • Tworzenie oraz analiza baz danych dotyczących zasobów środowiska naturalnego mogących stanowić potencjał dla odnawialnych źródeł energii,
 • Analiza wyników badań statystycznych z różnych dziedzin prowadzonych przez statystykę publiczną oraz pozyskiwanie danych administracyjnych i pozaadministracyjnych na potrzeby badań rynku energii,
 • Przygotowywanie publikacji w ramach zadań realizowanych przez Dział Metodologii i Badań Rynku Energii.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • Praca w siedzibie Urzędu,
 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu,
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • W budynku znajduje się winda,
 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:


Wykształcenie: średnie


Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 6 miesięcy w zakresie analiz statystycznych

                           Pozostałe wymagania niezbędne:


 • Rzetelność
 • Kreatywność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz organizacja własnej pracy,
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy,
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe,
 • Umiejętność poszukiwania informacji,
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność efektywnej  komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność publicznych wystąpień,
 • Dobra znajomość MS Office,
 • Umiejętność programowania w języku „R”,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:


Wykształcenie: wyższe

Pozostałe wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii,
 • Znajomość statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego,
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SAS, GeoDa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

Termin, miejsce oraz sposób dostarczenia dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 13.06.2022 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

koniecznie z dopiskiem „Oferta pracy nr 4/2022 SC” 


Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne w formie papierowej w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty, oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl. Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).


Inne informacje związane z procedurą naboru:

 • Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie.
 • Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,

 • W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
 • Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
 • Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305


Benefity dla osoby zatrudnionej:

 • Stabilna praca
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie,
 • Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 •  Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 •  Możliwość dokształcania się i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 •  Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu (praca zdalna),
 •  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w służbie cywilnej

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail – lub numerem telefonu 178535210, wewn. 304;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i art. 26 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie; 

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia rekrutacji w formie zdalnej mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Urzędu lub osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii,

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

d) żądania usunięcia danych osobowych,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest obligatoryjne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

 

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być czytelne i własnoręcznie podpisane.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek
Publikujący informację: Elżbieta Bożek
Publikacja informacji: 30.05.2022 07:51
Aktualizacja informacji: 31.05.2022 13:40
Sprawdź historię zmian
Do góry