Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych

03.07.2020

Dyrektor poszukuje kandydata na stanowisko


Ekspert
w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych

 


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja kanałów popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020) w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego
 • Współpraca z gminnymi biurami spisowymi w województwie podkarpackim w zakresie promocji PSR 2020 na terenie gmin
 • Współpraca z mediami lokalnymi w zakresie popularyzacji PSR 2020 na terenie województwa podkarpackiego
 • Współudział w monitorowaniu działań popularyzujących PSR 2020 prowadzonych przez gminne biura spisowe w województwie podkarpackim
 • Współudział w przygotowywaniu konkursów dla różnych grup docelowych na poziomie regionalnym w mediach, w tym w mediach społecznościowych
 • Współudział w opracowaniu materiałów popularyzujących PSR 2020 dostosowanych do potrzeb i odbiorców w województwie podkarpackim oraz grupy docelowej, spójnych z linią komunikacji PSR 2020 i Księgą Identyfikacji Wizualnej PSR 2020
 • Współudział w publikowaniu wpisów promocyjnych i informacyjnych dotyczących PSR 2020 w mediach społecznościowych
 • Współudział w raportowaniu działań popularyzujących PSR 2020 na poziomie regionalnym do Centralnego Biura Spisowego

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu
 • Praca przy komputerze
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

wykształcenie:  wyższe

                         

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • W budynku znajduje się winda

Inne

 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne:

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie marketingu i promocji                                     

pozostałe wymagania niezbędne

 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Kreatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej

wymagania dodatkowe:

 •       Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i marketingu
 •       Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów:

09-07-2020


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2020”


Inne informacje:

I etap: weryfikacja formalna ofert,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.


Dokumenty mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście (w sekretariacie Urzędu) oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl. Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP). W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach I etapu rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 305, 304.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że:

1)      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.;

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy;

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;

9)      dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.


Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Autor informacji: Maria Mączka
Publikujący informację: Elżbieta Bożek
Publikacja informacji: 03.07.2020 15:04
Sprawdź historię zmian
Do góry