Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

03.12.2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej 
URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE

Dyrektor poszukuje kandydata na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisku Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja badań ankietowych na terenie województwa podkarpackiego, w tym w szczególności na  terenie miasta Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego i rzeszowskiego wymagających przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów z respondentami, metodami wynikającymi z organizacji badań
 • Dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz o terminową realizację powierzonych zadań
 • Symbolizacja zebranych danych zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami
 • Rejestracja danych z formularzy papierowych (metoda PAPI) w dedykowanych systemach informatycznych
 • Weryfikacja operatów. Sporządzanie wykazu rozbieżności stanu faktycznego w stosunku do posiadanych danych

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą Urzędu
 • Praca z urządzeniem mobilnym
 • Stres związany z kontaktem z respondentem/klientem
 • Praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

wykształcenie:    co najmniej średnie lub średnie branżowe

                             

pozostałe wymagania niezbędne

 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe poparte świadectwami pracy lub stosownym zaświadczeniem
 • Rzetelność
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod i form zbierania danych statystycznych
 • Umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i przepisów o ochronie danych osobowych
 • Obywatelstwo polskie
 • Niekaralność i korzystanie z pełni praw publicznych

 

wymagania dodatkowe:

 • Znajomość topografii terenu objętego ankietowaniem
 • Doświadczenie związane z prowadzeniem badań ankietowych, w tym w szczególności badań statystycznych statystyki publicznej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz informacje oraz oświadczenia, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U z 2019 r., poz. 649 z późn. zm.) i w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1915),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją, że kandydat został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

Termin składania dokumentów:

12-12-2019


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 14/2019”


Inne informacje:

Oferujemy:

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej i zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- stałe wynagrodzenie,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- trzynaste wynagrodzenie,

- zadaniowy czas pracy,

- możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nabór składa się z dwóch etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 305, 304.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że:

1)      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.;

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy;

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;

9)      dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko …………………………………..…………………… nr oferty ……………………..

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.


Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

* - wymagane, jeżeli  przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek
Publikujący informację: Elżbieta Bożek
Publikacja informacji: 03.12.2019 10:16
Sprawdź historię zmian
Do góry