Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Radca prawny do spraw obsługi prawnej - samodzielne stanowisko pracy

22.08.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
:

 

radca prawny do spraw obsługi prawnej
samodzielne stanowisko pracy


WYMIAR ETATU:  1/2
Liczba stanowisk pracy: 1

 

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Opole

 

WARUNKI PRACY

Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.


ZAKRES ZADAŃ

 • Formułowanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych
 • Opiniowanie projektów zarządzeń wewnętrznych dyrektora Urzędu
 • Opiniowanie projektów umów, w których stroną jest Urząd
 • Pełnienie roli pełnomocnika procesowego
 • Nadzorowanie egzekucji należności Urzędu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku radcy prawnego
 • Aplikacja radcowska
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, cywilnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, służby cywilnej
 • Umiejętność negocjacji
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Cv i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji radcowskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.09.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
  45-064 Opole

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, siedziba Urzędu:  ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole;
 2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559);
 3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
 6. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż 3 m-ce od daty rozstrzygnięcia naboru;  
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO);
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie BIP GUS. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowane kandydatki/kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Fudala (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Dariusz Mazurek (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 22.08.2019 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry