Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Tczewie

22.01.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


starszy statystyk
do spraw: realizacji badań statystycznych
w Oddziale w Tczewie


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Tczewie ul. Gdańska 33 H, 83-110 Tczew
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

 

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe.
 • Kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, przeprowadzanie wywiadów ankietowych w terenie, praca wymaga dużej odporności na stres.
 • Bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody między kondygnacjami, praca na I piętrze budynku bez windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ

 • zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych,
 • przeprowadzanie wywiadów telefonicznych oraz wywiadów bezpośrednich w terenie w ramach realizacji badań ankietowych,
 • prowadzenie kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej danych w formularzach i materiałach statystycznych,
 • wstępna analiza i weryfikacja poprawności zgromadzonych danych statystycznych w celu uzyskania kompletnych i prawidłowych informacji,
 • podejmowanie czynności wstępnych do realizacji badania poprzez weryfikację kartoteki, wysyłkę korespondencji, zaznajomienie z harmonogramami i instrukcjami, testowanie aplikacji w celu przygotowania realizacji badania.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • komunikacja pisemna
 • komunikacja interpersonalna
 • współpraca
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość obsługi narzędzi IT: umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta,


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04 lutego 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 01/2019


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku (80-434 Gdańsk) przy ul. Danusi 4 – dalej „Administrator”. II. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz z art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem, III. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w naborze, IV. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. VI. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. VII. Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Gdańsk, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt:


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór składa się z trzech etapów:

 • I etap: weryfikacja formalna ofert;
 • II etap: test wiedzy i umiejętności;
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2300 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 22.01.2019 12:47
Aktualizacja informacji: 15.10.2019 11:01
Sprawdź historię zmian
Do góry