Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy specjalista w Wydziale Badań Ankietowych

26.11.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

Starszy specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu.
Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.


ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i prowadzenie badań statystycznych w zakresie produkcji roślinnej,
 • prowadzenie ocen produkcji rolniczej i zbiorczych bilansów zbóż i ziemniaków,
 • opracowanie, analiza i akceptacja roślinnej produkcji globalnej, końcowej i towarowej,
 • analiza zbiorów wojewódzkich produkcji roślinnej,
 • przygotowywanie opracowań wynikowych badań statystycznych w zakresie produkcji roślinnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata pracy w obszarze statystyki,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • rzetelność,
 • poszukiwanie informacji,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • współpraca,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • orientacja na klienta,
 • myślenie analityczne.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06 grudnia 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku

ul. Danusi 4

80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 13/2019


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, mający swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, zwany dalej „Administratorem”.
 2.  Inspektor Ochrony Danych: pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do wyznaczonego przez Administratora IOD:
  poprzez e-mail - iod_usgdk@stat.gov.pl,
  listownie: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.
 3.  Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
  art. 221 Kodeksu pracy, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 5.  Obowiązek podania danych osobowych:
  podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze,
  podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych,
  jeżeli podane przez Panią/Pana dane osobowe będą obejmowały dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.
  Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 6. Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 9.  Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 10.  Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.  

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.Nabór składa się z trzech etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert;

II etap: test wiedzy i umiejętności;

III etap: rozmowa kwalifikacyjna.


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać
w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze około 3200 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Druki oświadczeń są zamieszczone na stronie BIP Urzędu: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:

- stabilną i ciekawą pracę;

- regularnie wypłacane wynagrodzenie;

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

- nagrody – w zależności od wyników pracy;

- „trzynaste” wynagrodzenie;

- pakiet socjalny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do wypoczynku,

  niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach);

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

- możliwość rozwoju zawodowego, w tym m.in. naukę języka angielskiego w godzinach pracy;

- miejsca dla rowerów;

- miłą atmosferę w pracy.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie informacji: 26.11.2019
Publikacja informacji: 26.11.2019 12:19
Aktualizacja informacji: 26.11.2019 12:48
Sprawdź historię zmian
Do góry