Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw wynagrodzeń

06.07.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym 
do spraw: wynagrodzeń

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk 

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu.

Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane

pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

ZAKRES ZADAŃ

·  naliczanie wynagrodzeń,

·  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

·  uzgadnianie miesięcznych zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS,

·  przygotowywanie deklaracji w programie Płatnik,

·  sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.

 

        WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: średnie

·         doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

·         znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

·         znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

·         znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

·         znajomość Kodeksu pracy w zakresie rozliczania wynagrodzeń,

·         znajomość ustawy o służbie cywilnej

·         umiejętność obsługi programu Płatnik oraz programu płacowego,

·         rzetelność,

·         organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,

·         wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,

·         poszukiwanie informacji,

·         komunikacja pisemna,

·         komunikacja interpersonalna,

·         współpraca,

·         znajomość obsługi narzędzi IT: Microsoft Office,

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         korzystanie z pełni praw publicznych,

·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

·         praca przy rozliczaniu wynagrodzeń w jednostce budżetowej,

·         myślenie analityczne.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·           CV i list motywacyjny,

·           Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

·           Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,

·           Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

·           Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·           Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·           Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 lipca 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku

ul. Danusi 4

80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 03/2020

Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Statystycznego w Gdańsku w godz. 7.00 - 15.00 w zamkniętych kopertach

- za pośrednictwem poczty - przesyłając na adres Urzędu


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, mający swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, zwany dalej „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych: pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do wyznaczonego przez Administratora IOD:

- poprzez e-mail - iod_usgdk@stat.gov.pl,

- listownie: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.

3. Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,

- art. 221 Kodeksu pracy, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

5. Obowiązek podania danych osobowych:

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze,

- podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych,

- jeżeli podane przez Panią/Pana dane osobowe będą obejmowały dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

9. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.


INNE INFORMACJE:

               W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
               w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

               Nabór składa się z trzech etapów:

               I etap: weryfikacja formalna ofert;

               II etap: test wiedzy i umiejętności;

               III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3100 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Druki oświadczeń są zamieszczone na stronie BIP Urzędu:

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:

- stabilną i ciekawą pracę;

- regularnie wypłacane wynagrodzenie;

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od

  udokumentowanego stażu pracy;

- nagrody – w zależności od wyników pracy;

- „trzynaste” wynagrodzenie;

- pakiet socjalny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. dofinansowanie do wypoczynku,

  niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach);

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

- możliwość rozwoju zawodowego, w tym m.in. naukę języka angielskiego w godzinach pracy;

- miejsca dla rowerów;

- miłą atmosferę w pracy.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Małgorzata Kloz (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie informacji: 06.07.2020
Publikacja informacji: 06.07.2020 08:15
Aktualizacja informacji: 06.07.2020 08:25
Sprawdź historię zmian
Do góry