Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy

01.10.2020

     Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko

EKSPERT
w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy

 

Wymiar etatu: 0,2
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie

 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie zmian w prawodawstwie krajowym i międzynarodowym w celu dostosowania badań (definicji, pojęć i klasyfikacji) do obowiązujących wymogów prawnych,
 • Inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych, badań testowych i pilotażowych wynikających ze specjalizacji Ośrodka w celu lepszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej.

dodatkowe:

 • myślenie analityczne,
 • kreatywność

Wymagane dokumenty:

 

Termin składania dokumentów:  07-10-2020 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 02/NP/2020


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI DO PRACY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku (80-434 Gdańsk) przy ul. Danusi 4 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych  jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, lecz nie dłużej niż okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Gdańsk, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt:

Inne informacje:

CV i list motywacyjny należy podpisać własnoręcznym podpisem oraz zamieścić oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku w celu realizacji procesu naboru zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


Nabór składa się z dwóch etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert,

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  58 76 83 150.

Proponowane wynagrodzenie brutto w wymiarze 0,2 etatu (wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa):
600 zł + dodatek stażowy.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie informacji: 01.10.2020
Publikacja informacji: 01.10.2020 13:20
Aktualizacja informacji: 19.10.2020 07:48
Sprawdź historię zmian
Do góry