Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań

18.04.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


statystyk
do spraw: realizacji badań statystycznych
w Wydziale Realizacji Badań


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Toruń, ul. Adama Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń

 

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na II i III piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
 • w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu,
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów z jednostkami sprawozdawczymi,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady telefoniczne w celu realizacji rolniczych badań ankietowych zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz umawianie ankieterów na wywiady u respondentów,
 • udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych.


Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.


Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumentów i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.04.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem "Oferta nr 4/2018"


Inne informacje

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą,
 • Administratorem przekazanych przez kandydata do pracy danych osobowych zgodnych z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z rekrutacją. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ust 1. Kodeksu Pracy. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa. Kandydatowi do pracy przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy , prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego"

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 18.04.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 10:04
Sprawdź historię zmian
Do góry