Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań

23.02.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

statystyk
do spraw: realizacji badań statystycznych
w Wydziale Realizacji Badań

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Włocławek ul. Piekarska 16 a 87-800 Włocławek


Warunki pracy:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy),
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II i III piętrze, klatka schodowa wąska.

Zakres zadań

 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu,
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów z jednostkami sprawozdawczymi,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady telefoniczne w celu realizacji rolniczych badań ankietowych zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz umawianie ankieterów na wywiady u respondentów,
 • udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych.


Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.


Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumentów i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 04.03.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu

Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem "Oferta Nr 3/2018"


Inne informacje

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy
  i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą,
 • Administratorem przekazanych przez kandydata do pracy danych osobowych zgodnych z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego
  1-3, 85-066 Bydgoszcz. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z rekrutacją. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ust 1. Kodeksu Pracy. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa. Kandydatowi do pracy przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy , prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego".

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.02.2018
Publikacja informacji: 23.02.2018 08:00
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 10:04
Sprawdź historię zmian
Do góry