Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań

22.01.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

statystyk
do spraw: realizacji badań statystycznych
w Wydziale Realizacji Badań


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Włocławek, ul. Piekarska 16a, 87-800 Włocławek

 

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy
 • budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy)
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II i III piętrze, klatka schodowa wąska


Zakres zadań

 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów z jednostkami sprawozdawczymi
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady telefoniczne w celu realizacji rolniczych badań ankietowych zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz umawianie ankieterów na wywiady u respondentów
 • udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych


Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia


Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumentów i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.02.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem "Oferta Nr 1/2018"


Inne informacje

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą,
 • Administratorem przekazanych przez kandydata do pracy danych osobowych zgodnych z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z rekrutacją. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ust 1. Kodeksu Pracy. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,  ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego".

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 22.01.2018 13:58
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 10:03
Sprawdź historię zmian
Do góry