Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

17.02.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

statystyk
do spraw: realizacji badań statystycznych
w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Inowrocław, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
 

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze, w budynku znajduje się winda przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, znajdują się odpowiedniej szerokości drzwi prowadzące do pomieszczeń biurowych,
 • w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów
 • monitorowanie zadań realizowanych przez ankieterów w zakresie ankietowych badań statystycznych
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
 • zastępowanie w razie potrzeby ankieterów w pracy terenowej
 • prowadzenie kontroli terenowej pracy ankieterów
 • realizacja prac związanych z ankietowymi badaniami statystycznymi


Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia


Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii społecznych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumentów i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem "Oferta Nr 2/2018"


Inne informacje

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy oraz pisemny lub praktyczny test umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-45, 52/366-93-65,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą,
 • Administratorem przekazanych przez kandydata do pracy danych osobowych zgodnych z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z rekrutacją. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ust 1. Kodeksu Pracy. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy , prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego".

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 17.02.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 10:04
Sprawdź historię zmian
Do góry