Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

referendarz statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy

17.05.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


referendarz statystyk
do spraw: analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Toruń, ul. Adama Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń

 

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
 • w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań

 • merytoryczne opracowywanie publikacji analitycznych i nieanalitycznych z zakresu statystyki rynku pracy,
 • współpraca przy realizacji prac metodologicznych z zakresu specjalizacji Urzędu,
 • rozpoznawanie i analizowanie zapotrzebowania na produkty statystyczne,
 • współpraca z ogólnopolskimi koordynatorami badań w zakresie przygotowywania i rozwoju statystycznych badań rynku pracy na rzecz statystyki ogólnokrajowej,
 • współpraca z departamentami Głównego Urzędu Statystycznego oraz uczestnictwo w resortowych i pozaresortowych grupach i zespołach roboczych,
 • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami administracji publicznej, ich stowarzyszeniami oraz jednostkami doradczymi i eksperckimi,
 • upowszechnianie wyników analiz i badań rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną.


Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie zawodowe: 11 miesięcy w opracowywaniu wyników badań statystycznych oraz prowadzeniu analiz statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • znajomość zagadnień dotyczących rynku pracy.


Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub nauce i szkolnictwie wyższym,
 • przeszkolenie w zakresie:
 • aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych (np. SPSS, ArcGIS),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, np. Corel Draw.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego


Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu,
 • Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem "Oferta Nr 5/2019"


Dane osobowe – klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, mający siedzibę w Bydgoszczy (85-066 Bydgoszcz) ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ust. 1 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

 1. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 2. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 3. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od daty  publikacji informacji o wyniku naboru.
 4. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z wyznaczonym w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy inspektorem ochrony danych osobowych: .


Inne informacje

 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2700 zł + dodatek stażowy,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie informacji wykraczających poza katalog określony w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.), których podanie jest dobrowolne (m.in. wizerunku, danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL, informacji o niepełnosprawności) w celu wzięcia udziału w naborze kandydatów na stanowisko referendarza statystyka w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy.”,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy oraz praktyczny sprawdzian umiejętności (MS Word, MS Excel), rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Aleksander Cichy (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 17.05.2019 09:00
Aktualizacja informacji: 15.10.2019 10:21
Sprawdź historię zmian
Do góry