Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Kierowca samochodu osobowego / robotnik gospodarczy w Oddziale Urzędu we Włocławku

06.10.2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Kierowca samochodu osobowego / robotnik gospodarczy
w Oddziale Urzędu we Włocławku

 

Wymiar etatu: 1 
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 
Miejsce wykonywania pracy: Włocławek, ul. Piekarska 16a, 87-800 Włocławek

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Prowadzenie gospodarki samochodowej i eksploatacja pojazdów służbowych,
 • Utrzymanie pojazdu służbowego w stałej gotowości eksploatacyjnej,
 • Dbanie o sprawność, stan techniczny i czystość pojazdów samochodowych użytkowanych w Oddziale,
 • Pomoc  w zapewnieniu obsługi kancelaryjnej w Oddziale,
 • Realizowanie bieżących napraw i konserwacji budynków oraz ich wyposażenia,
 • Zapewnienie czystości i porządku wokół budynków Oddziału.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • komunikatywność,
 • systematyczność i dokładność,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • miejsce zamieszkania: miasto Włocławek

WARUNKI PRACY:

 • wynagrodzenie zasadnicze 2800,00 zł + dodatek za wysługę lat + premia regulaminowa,
 • pierwsza umowa o pracę zawierana na okres próbny,
 • regularne wyjazdy służbowe do Oddziału Urzędu w Toruniu w celu dokonania bieżących napraw i konserwacji wyposażenia budynku.

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:

 • otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
  • korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
  • okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
 • otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
  • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
  • nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
  • nagrody jubileuszowe;
 • możesz liczyć na:
  • stabilne zatrudnienie,
  • pracę w miłej atmosferze,
  • ciekawe i zróżnicowane zadania,
  • pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
  • wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
  • awans zawodowy,
  • dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
 • korzystasz z innych udogodnień:
  • dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej z preferencyjnym oprocentowaniem,
  • możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Oferty zawierające:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys/CV,
 • wymagane oświadczenia o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, kopię dokumentu potwierdzającego poziom uzyskanego wykształcenia, kopia prawa jazdy, ewentualne kopie świadectw pracy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych z  dopiskiem 1K/2021 należy przesłać do dnia 17.10.2021 r. w jeden z następujących sposobów:
 • pocztą na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego)
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • na adres e-mailowy: (skany bądź zdjęcia) podpisanych dokumentów


UWAGA: ze względu na zagrożenie epidemiczne do odwołania nie ma możliwości złożenia ofert osobiście w siedzibie Urzędu. Prosimy o skorzystanie z jednej z wyżej wymienionych możliwości!
 

Na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko kierowcy samochodu osobowego w Oddziale we Włocławku w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

Informacji na dodatkowe pytania dotyczące charakteru pracy udzielają: pracownik Oddziału we Włocławku p. Barbara Szewiel tel. 532 457 437

Jednocześnie informujemy, że oferta pracy jest prezentowana na stronach internetowych PUP Włocławek oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl/, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za treść oferty eksponowanej na innych stronach i portalach internetowych. 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kandydaci do pracy


Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

 • Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

 • pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
 • pocztę elektroniczną; adres e-mail: .
 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 • Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

 • w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie.

Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

 • Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Magdalena Dembowska
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 06.10.2021 10:46
Sprawdź historię zmian
Do góry