Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert do spraw kodowania przyczyn zgonu

11.12.2020

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Ekspert do spraw kodowania przyczyn zgonu

 

Wymiar etatu: 1/2
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. Realizowanie prac związanych z opracowywaniem sprawozdawczości z zakresu zgonów, w tym:
  1. weryfikacja i bieżące kodowanie wszystkich przyczyn zgonu i stanów chorobowych opisanych na kartach zgonu zarejestrowanych w dedykowanej aplikacji,
  2. wyjaśnianie w porozumieniu z osobą stwierdzającą zgon wątpliwości co do jakości lub zasadności wpisania danej przyczyny zgonu,
  3. weryfikacja błędnie zakodowanych przyczyn zgonu,
  4. analiza zestawień kontrolnych i wojewódzkich z przyczynami zgonów.
 2. Zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących realizowanego badania do Ośrodka Badań Demograficznych Urzędu Statystycznego w Olsztynie jako ogólnopolskiego koordynatora badania.
 3. Współpraca z Departamentem Badań Demograficznych GUS w zakresie dodatkowych wyjaśnień organizacyjnych i merytorycznych związanych z kodowaniem przyczyn zgonu.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane ukończone studia na kierunku lekarskim;
 2. co najmniej 3 lata pracy zawodowej (w przypadku studiów nielekarskich wymagane 3-letnie doświadczenie w pracy w placówkach medycznych, np. w zakresie statystyki medycznej);
 3. znajomość Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja X;
 4. znajomość zasad kodowania przyczyn zgonów zawartych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja X. Tom II. Zasady Kodowania;
 5. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość pakietu MS Office;
 6. terminowość i rzetelność;
 7. samodzielność, organizacja pracy własnej i umiejętność działania pod presją czasu;
 8. odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.

CHARAKTER PRACY:

 • umowa o pracę na okres próbny (z możliwością przedłużenia),
 • praca zdalna,
 • zadaniowy system czasu pracy, tj. samodzielna organizacja pracy, z uwzględnieniem terminów zawartych w obowiązujących harmonogramach.

INNE INFORMACJE:

Proponowane  wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2300 zł + wysługa lat (do 20% wynagrodzenia zasadniczego) + premia miesięczna 100 zł.

Informacji na dodatkowe pytania dotyczące charakteru pracy udziela kierownik Wydziału Kadr i Szkolenia, p. Aleksander Cichy (tel +48 609-960-041, e-mail )

Oferty zawierające:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys/CV,
 • kopię dokumentu potwierdzającego poziom uzyskanego wykształcenia oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych z  dopiskiem 8E/2020 należy przesłać do dnia 19.12.2020 r. w jeden z następujących sposobów:
 • na adres e-mailowy: (skany bądź zdjęcia podpisanych dokumentów),
 • pocztą tradycyjną na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego),
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA: ze względu na zagrożenie epidemiczne do odwołania nie ma możliwości złożenia ofert osobiście w siedzibie Urzędu. Prosimy o skorzystanie z jednej z wyżej wymienionych możliwości!

Na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko eksperta w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

Jednocześnie informujemy, że oferta pracy jest prezentowana na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl/, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za treść oferty eksponowanej na innych stronach i portalach internetowych. 

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ SIĘ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W BYDGOSZCZY:

 • otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
 • korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
 • okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
 • otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
 • nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
 • nagrody jubileuszowe;
 • możesz liczyć na:
 • stabilne zatrudnienie,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • ciekawe i zróżnicowane zadania,
 • pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
 • dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
 • korzystasz z innych udogodnień:
 • dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej z preferencyjnym oprocentowaniem,
 • możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kandydaci do pracy

Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

 • Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

 • pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
 • pocztę elektroniczną; adres e-mail: .
 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 • Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

 • w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie.

Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

 • Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Martyna Skotnicka
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 11.12.2020 12:34
Aktualizacja informacji: 11.12.2020 12:59
Sprawdź historię zmian
Do góry