Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter/operator urządzeń elektronicznych

28.06.2022

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Ankieter/operator urządzeń elektronicznych

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Przeprowadzanie społecznych i rolniczych badań ankietowych w terenie oraz telefonicznie.
 • Rejestracja, kontrola oraz komputerowe przetwarzanie ankiet.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • komunikatywność,
 • systematyczność i dokładność,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • mile widziany minimum 2 letni staż pracy,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii „B”,
 • miejsce zamieszkania: miasto/powiat Bydgoszcz

CHARAKTER PRACY:

 • umowa o pracę na okres próbny
 • zadaniowy system czasu pracy, tj. samodzielna organizacja pracy, z uwzględnieniem terminów zawartych w obowiązujących harmonogramach

RÓWNOŚĆ SZANS

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca w terenie,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ SIĘ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W BYDGOSZCZY:

 • otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
  • korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
  • okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
 • otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
  • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  • premię regulaminową,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
  • nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
  • nagrody jubileuszowe;
 • możesz liczyć na:
  • stabilne zatrudnienie,
  • pracę w miłej atmosferze,
  • ciekawe i zróżnicowane zadania,
  • pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
  • wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
  • dopasowanie godzin pracy do Twoich potrzeb,
  • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świąteczne bony, czy pożyczkę mieszkaniową z preferencyjnym oprocentowaniem,
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Oferty zawierające:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys/CV,
 • wymagane oświadczenia o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego poziom uzyskanego wykształcenia,
 • ewentualne kopie świadectw pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

z  dopiskiem 5A/2022 prześlij do 10.07.2022 r. w jeden z następujących sposobów:

 • pocztą na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego),
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • na adres e-mailowy: (skany bądź zdjęcia podpisanych dokumentów).

SZCZEGÓLNE POTRZEBY

Jeżeli chcesz zgłosić szczególne potrzeby dotyczące procesu rekrutacji, napisz na adres:  lub zadzwoń na nr tel. 532 457  538.

WZORY POMOCNICZE

Na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieściliśmy pomocnicze wzory:

 • wzór oświadczenia,
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych  w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

DODATKOWE INFORMACJE

Informacji na dodatkowe pytania dotyczące charakteru pracy udzielają: kierownik Wydziału Badań Ankietowych p. Łukasz Majchrzak 533-304-750 lub 52 366-93-62, oraz p. Barbara Szulgacz 532 -089 -468

PROPONOWANE  WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 1505 zł + wysługa lat (do 20% wynagrodzenia zasadniczego) + premia miesięczna

Oferta pracy jest prezentowana na stronach internetowych PUP Bydgoszcz oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl/, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za treść oferty eksponowanej na innych stronach i portalach internetowych. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kandydaci do pracy

Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,
z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

 • Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

 • pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
 • pocztę elektroniczną; adres e-mail: .
 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 • Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

 • w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie.

Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

 • Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Monika Wilk
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 28.06.2022 12:15
Sprawdź historię zmian
Do góry