Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych

27.03.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: metodologii badań
w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych

 

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

 


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • możliwość poruszania się po budynku – obecność wind,
 • drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współudział w pracach związanych z realizacją badania rocznego z zakresu statystyki produktowej w tym prowadzenie prac usprawniających realizację badań.
 • Współudział w pracach związanych z analizą danych miesięcznych i rocznych ze statystyki produktowej.
 • Współudział w pracach związanych z opracowywanych rozwiązań merytorycznych związanych z badaniami ze statystyki produktowej, w tym dotyczących tworzenia i weryfikacji obowiązujących nomenklatur.
 • Administrowanie aplikacji do opisu realizacji badań (ARA) w zakresie badania rocznego ze statystyki produktowej oraz bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 • Monitorowanie zagranicznych i krajowych stron internetowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze prac analitycznych lub w obszarze metodologii badań statystycznych.
 • Umiejętność współpracy, analitycznego myślenia. Kreatywność.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Dobra znajomość programu Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06 kwietnia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Wydział Kadr i Szkolenia
50-950 Wrocław
ul. Oławska 31
pok. nr 501


Z dopiskiem - Oferta nr 1/6/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu,

w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 26.03.2018
Publikacja informacji: 27.03.2018 08:00
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:01
Sprawdź historię zmian
Do góry