Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

samodzielny referent do spraw: archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów

21.02.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

samodzielny referent
do spraw: archiwalnych
w Wydziale Organizacji i Rejestrów


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław


 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • możliwość poruszania się po budynku – obecność wind,
 • drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • porządkowanie i opracowywanie zasobu archiwalnego w Urzędzie zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), w tym sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, przyjmowanie dokumentów do archiwum zakładowego, brakowanie dokumentów, tworzenie raportów, przekazywanie dokumentacji do Archiwów Państwowych, obsługa w eArchiwum;
 • analizowanie i przedkładanie do akceptacji kierownikowi Wydziału harmonogramów wewnętrznych badań statystycznych;
 • przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z „Zasadami i trybem prowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu” oraz opracowywanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze zagadnień archiwalnych
 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny.
 • Łatwość komunikacji.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 03 marca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wydział Kadr i Szkolenia, 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, pok. nr 501.

Z dopiskiem - Oferta nr 1/3/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ok 2 400 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 21.02.2018
Publikacja informacji: 21.02.2018 09:53
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:00
Sprawdź historię zmian
Do góry