Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

referendarz statystyk do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju w Oddziale w Wałbrzychu

20.01.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz statystyk
do spraw: rejestru Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
w Oddziale w Wałbrzychu

 

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Wałbrzych, Oddział w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14, 58-300 Wałbrzych

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

 


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie,
 • obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych.


ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie prac związanych z aktualizacją informacji zasilających rejestr Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju.
 • Współpraca z odpowiednimi jednostkami geodezyjnymi i urbanistycznymi.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze zagadnień statystyki publicznej.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 30 stycznia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wydział Kadr i Szkolenia, 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, pok. nr 501.

Z dopiskiem - Oferta nr 1/2/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ok 2300 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 19.01.2018
Publikacja informacji: 20.01.2018 08:00
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:00
Sprawdź historię zmian
Do góry