Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym

07.11.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


główny specjalista
do spraw: technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych)
w Wydziale Administracyjnym

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Wrocław
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek posiada dwie windy,
 • drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych i  remontowo–budowlanych w budynku siedziby Urzędu oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym opracowywanych dokumentacji technicznych (dokumentacje projektowe, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), niezbędnych do wszczęcia postępowań przetargowych w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowo–budowlanych w budynkach Urzędu, w tym oddziałów oraz uczestniczenie w organizacji i odbiorach wykonanych robót budowlanych,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych i zadań remontowych, projektów umów w  części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacowanie wartości zamówienia (sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót), sporządzanie innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień,
 • kontrola i zlecanie terminowych przeglądów, konserwacji, pomiarów maszyn i urządzeń oraz kontrola prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się w budynku siedziby Urzędu, ocena stanu technicznego budynku siedziby,
 • współuczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych do 30 000 euro i powyżej 30 000 euro, a w szczególności zadań dotyczących ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania zapytania ofertowego lub dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku siedziby Urzędu, należyte wypełnianie „Książki Obiektu Budowlanego” oraz systematyczne jej aktualizowanie,
 • przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych dla budynków Urzędu, w tym oddziałów wraz z uzasadnieniem i planowaną wysokością środków finansowych oraz rocznego projektu planu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych,
 • współuczestnictwo w opracowaniu rocznego harmonogramu przeglądów technicznych w budynkach Urzędu.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne - kierunek budownictwo
 • Doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze nadzorowania prac budowlanych
 • Znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia
 • Kreatywność, samodzielność, inicjatywa
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Łatwość komunikacji
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność kosztorysowania
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 listopada 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
Wydział Kadr i Szkolenia,
50-950 Wrocław,
ul. Oławska 31, pok. nr 501.

Z dopiskiem - Oferta nr 1/23/2018


DANE OSOBOWE – KLAUZULA  INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, tel. 71 37 16 300 e-mail:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 71 37 16 300 e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.

WZORY OŚWIADCZEŃ:


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Lipień (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 07.11.2018 08:37
Sprawdź historię zmian
Do góry