Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki

07.12.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


główny specjalista
do spraw: ochrony danych osobowych
w Wydziale Informatyki

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Wrocław
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław


Wymiar etatu: ½
Stanowiska: 1

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele),
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek posiada dwie windy,
 • drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wejście do budynku bez barier architektonicznych,
 • odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie we współpracy z odpowiednimi komórkami w Głównym Urzędzie Statystycznym dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym rejestrów czynności, rejestrów kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
 • Podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązującego prawa - krajowego i Unii Europejskiej lub państw członkowskich UE o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych (w tym w zakresie obsługi incydentów dotyczących podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych) z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi statystyki publicznej oraz z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie danych osobowych oraz dla osób, których dane dotyczą
 • Wydawanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków prowadzonych działań dla ochrony danych oraz monitorowanie realizacji ochrony danych


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe (prawnicze)
 • doświadczenie zawodowe : powyżej 2 lat w administracji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Umiejętność wykorzystania różnych źródeł informacji do prowadzenia analiz
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Word, MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze ochrony danych osobowych
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informatycznego


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  50-950 Wrocław,
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.

  z dopiskiem - Oferta nr 1/26/2018
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, tel. 71 37 16 300 e-mail:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 71 37 16 300 e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.

WZORY OŚWIADCZEŃ:


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Michalina Moneta (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 07.12.2018 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry