Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk ds. prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych

29.01.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


starszy statystyk
ds. prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych
w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra

 

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu
 • praca administracyjno-biurowa
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • wymuszona pozycja ciała
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • praca przy monitorze ekranowym
 • brak windy
 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z koordynatorami i ankieterami przy prowadzeniu badań statystycznych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu badania w terenie
 • Sprawdzanie poprawności ankiet przekazanych przez ankieterów i kontrola danych w systemie w celu zapewnienia poprawności i rzetelności zebranych danych
 • Organizacja czasu pracy podległych ankieterów, monitorowanie ankietyzacji oraz kontrola pracy ankieterów w terenie. Sporządzanie protokołów z przebiegu kontroli w celu zapewnienia realizacji badań zgodnie z harmonogramem
 • Pełnienie funkcji teleankietera w celu realizacji badań ankietowych metodą CATI
 • Zastępstwo w pracy w terenie nieobecnych ankieterów w celu zapewnienia terminowej realizacji badań ankietowych i ruchu granicznego
 • Uzupełnianie wiedzy ankieterów z zakresu realizowanych badań w celu eliminowania najczęściej popełnianych błędów
 • Analiza poprawności operatów do badań ankietowych, uzupełnianie brakujących danych (np. numery telefonów, kody pocztowe) w celu aktualizacji kartotek do badań


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera w środowisku MS Windows. Znajomość pakietu Ms Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna i pisemna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, poszukiwanie informacji
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w prowadzeniu badań ankietowych lub w pracy w administracji
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu podstawowym
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego


Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 9.02.2018 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny sprawdzian wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 29.01.2018 10:04
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 10:48
Sprawdź historię zmian
Do góry