Urząd Statystyczny w Warszawie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych

23.05.2018

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. badań i analiz regionalnych
w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

 

WYMIAR ETATU: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakt z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami naukowo-badawczymi oraz w ramach resortu statystyki.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową. Ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie opracowań i analiz statystycznych w układach regionalnych, wzbogaconych o dane ze źródeł pozastatystycznych, z zakresu:
 • zjawisk szczególnie ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego,
 • analiz porównawczych z innymi województwami.
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań wspólnych, w tym:
 • przygotowywanie konspektów badań realizowanych w ramach współpracy z jednostkami o zasięgu regionalnym,
 • prowadzenie prac związanych z rozpoznaniem możliwości wykorzystywania źródeł pozastatystycznych do analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych.
 • Znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy oraz jej uwarunkowań.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej.
 • Dobra znajomość MS Office.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy.
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej.
 • Umiejętność współpracy.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość oprogramowania do analiz statystycznych (np.: SPSS, R, Statistica, SAS).


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 4 czerwca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa

koniecznie z dopiskiem: 16/2018


INNE INFORMACJE

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać odręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Karolina Damaschke-Florczak (Urząd Statystyczny w Warszawie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.05.2018
Publikacja informacji: 23.05.2018 08:00
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:56
Sprawdź historię zmian
Do góry