Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk w Oddziale w Koszalinie (zatrudnienie na zastępstwo)

12.01.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


statystyk
w Oddziale w Koszalinie


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: al. Monte Cassino 4, 75-412 Koszalin
ADRES URZĘDU: ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na 2 piętrze. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, praca w terenie, wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: szerokie drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne. Brak pochylni przy wejściu do budynku, platformy przyschodowej, wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


ZAKRES ZADAŃ

 • zbieranie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych wpływających do Urzędu
 • uczestniczenie w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań i materiałów statystycznych oraz wyjaśnianie błędów z jednostkami sprawozdawczymi
 • realizowanie badań ankietowych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • uczestniczenie w wypełnianiu makiet tablic publikacyjnych, sprawdzaniu ich poprawności oraz wyliczaniu wskaźników.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej
 • Znajomość regulacji prawnych w statystyce publicznej oraz w służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Dokładność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 stycznia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny
  Oddział w Koszalinie
  al. Monte Cassino 4
  75-412 Koszalin pok. nr 107
  z dopiskiem - Oferta nr 2/2018

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na zastępstwo.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów/kandydatek niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 347 63 20.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 12.01.2018 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry